Zápis z PS dne 13.9.2012

27. září 2012 v 16:31 | Markéta Brziaková |  Zápisy z PS
Zápis PS NZDM MSK,
Konaná dne: 13. 9. 2012
Místo konání: OPEN HOUSE Bruntál
Další setkání: 1. Listopad, FREE KLUB PAVUČINA, Ostrava Kunčičky, 9:30

Zapsal: Markéta Brziaková, 18. 9. 2012
Organizační část:
KO informovala skupinu o setkání KO a zástupců dne 7. 9. 2012 v Opavě
  • Hlavním bodem programu bylo projednání změn v základní listině, více viz základní listina
  • Vznesen návrh na pravidelné zpracovávání zprávy o činnosti PS NZDM a STREET MSK (obdoba výroční zprávy), tento návrh byl jednomyslně skupinou přijat, na zpracování se budou podílet KO a zástupci KO obou podskupin (NZDM i STREET), termín zpracování do 15. 12. 2012, připomínkové řízení obou skupin by proběhlo v průběhu ledna, v Únoru by šla do oběhu - zejména pak na MSK, MPSV, ČAS, a další dle uvážení jednotlivých členů. Tímto bychom velmi významně plnili jeden z cílů skupiny, deklarovaný v základní listině - PR, komunikace ve prospěch oboru na úrovni místní správy a samosprávy.
  • Vznesen návrh na vytvoření společného webu svépomocí PS NZDM a STREET MSK, kde bude presentována činnost obou pracovních podskupin (NZDM a STREET) - novým webmástrem Marie z klubu kamarád Kopřivnice, nový web by měl být vytvořen do 31. 10. 2012. Jednoduchý formát, budou tam viset zápisy, zprávy o činnosti, základní listina, seznam členů. Marie má ve vizuální úpravě webu volnou ruku, případné návrhy a nápady zasílat na email klub.kamarad@koprivnice.cz.

KO informovala o proběhnuvších nových volbách v podskupině STREET MSK. Novou koordinátorkou Veronika Bukovská - On Line Karviná, zástupcem Koordinátorky Lucie Paráková - OPEN HOUSE.

Představení nových hostů - NZDM KANAN Bohumín, Slezská Diakonie, projevili zájem o členství, KO pošle elektronicky přihlášku, na příštím setkání bude skupina hlasovat pro přijetí nového člena, zástupci NZDM KANAN přivezou řádně vyplněnou přihlášku.

Základní listina
  • KO a zástupce podrobně procházeli návrh změn a úprav v základní listině. Důvodem změn byla potřeba do základní listiny zakomponovat možnost odvolání KO, v případě, že neplní zodpovědně svou roli, dále pak vymezení kompetencí a činností KO a zástupců, došlo k úpravě cílů, aby byly reálné, splnitelné a měřitelné a byly v souladu s činností PS.
  • Znění základní listiny bylo možné konzultovat s právníkem (sestra V. Bukovské), proto došlo i ke kosmetickým úpravám některých formulací, aby po formální stránce splňovali všechny náležitosti.
  • Připomínky členů:
Odstavec IV. Členství, bod 1. Členství: nejasnosti v tom, kdo může být členem. Podle názorů většiny, by to měla být registrovaná služba. Některé registrované služby, však mají pod jedním registračním číslem více programů, např. sociální služba ID 8846615 NZDM, má celkem 2 programy: NZDM OPEN HOUSE Bruntál, OPEN STREET Dlouhá, přičemž program OPEN STREET Dlouhá je terénní forma NZDM, tudíž je zájmem této služby, aby byla členem PS STREET. - úkol pro právníka, jak to nejlépe formulovat, aby to po formální stránce bylo správně. Ve stávající podobě to úplně neodpovídá skutečnosti, viz členem je zařízení a členem je terénní program.
Odstavec IV. Členství, Bod 3. Vyloučení člena: skupina hlasovala pro návrh číslo 1 i 2, tudíž ponechat vyloučení člena, který se řádně neomluvil po 2 po sobě jdoucích setkáních a nově zařadit i možnost vyloučit člena, pokud se nezúčastní alespoň 2 setkání za rok. Postup pro návrh na vyloučení zůstává zachován, včetně postupu při hlasování pro vyloučení.
Odstavec IV. Členství: zařadit nový bod Zánik členství - členství zaniká v případě, že služba přestane mít řádnou registraci, dále v případě, kdy byl skupinou schválen návrh na vyloučení člena ze skupiny. - úkol pro právníka - prosím o sestavení správné formulace + dotaz, zda by bylo dobré zařadit možnost se proti rozhodnutí skupiny odvolat?
Odstavec V. Organizační struktura: zařadit funkci webmastera
Dotazy pro právníka: Nejasnosti ze strany členů, jak s vymezením pojmů pracovní skupina, podskupina. - Pracovní skupina nízkoprahových služeb pro děti a mládež Moravskoslezského kraje je složena ze dvou pracovních skupin či podskupin NZDM a STREET? - Požadavek na přesné vymezení a sjednocení v rámci celého textu základní listiny.
Členské příspěvky - je možné, aby formální uskupení, jako je PS NZDM a STREET MSK vybíralo členské příspěvky? Pokud ano, jakým způsobem by se to vyúčtovávalo, bylo by nutné zřídit IČO, měnit právní statut? Co by změna všechno obnášela z hlediska času a organizace a jakým způsobem by to mělo být upraveno v základní listině?
Pro členy skupiny by bylo přijatelné přispívat obnosem 100,- Kč za rok (za člena).

Metodická část: Evidované výstupy / výkony
Proběhlo rozdělení do dvou skupin - CS do 15 let, CS nad 15 let
Výstupy a obecná doporučení:
· Každý výkon, který provádíme ve prospěch CS (uživatele), by měl být zařazen z hlediska základních činností, tzn., co spadá pod výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, co spadá pod socioterapeutické činnosti, co je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, co spadá pod pomoc při uplatňování práv…
· Každý výkon by měl mít popsanou základní charakteristiku, pracovníci by měli vědět, jakým způsobem se eviduje, v jakých případech jej provádíme, k čemu přispívá (směřuje, slouží = obecný cíl výkonu)
· Poskytované výkony by měli být v souladu se základními činnostmi, které ukládá zákon o soc. službách a dále v souladu s veřejným závazkem (poslání, cíle, cílová skupina)
· Pracovníci by měli vědět, k čemu výkon u jednotlivých uživatelů služby přispívá, k jakým změnám prostřednictvím výkonu u uživatele může docházet - pomůcka při revizích a procesu hodnocení změn u klientů (mělo by být součástí IP)
· Pozor dávat na záměnu výkonů a metod sociální práce např. krizová intervence - je metoda, skupinová práce - je metoda, atp.
· Popřemýšlet v týmech, k čemu zápisy výkonů slouží, jakým způsobem je provádět (co budou obsahovat), jakým způsobem předávat informace o klientech, atp.
· Každá služba má svá specifika co se vykazovaných výkonů týče, např. chápání a vykazování kontaktní práce, některé výkony jsou totožné, některé se zásadně liší, některé vycházejí z pojmosloví a jsou modifikované pro potřeby služby atp. - důležité by mělo být, jak jsou transparentní pro pracovníky i klienty.
· Diskuze ohledně fakultativních činností - některé volnočasové aktivity, které evidentně přispívají např. ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo by se dali zařadit k aktivizačním činnostem, nejsou některými metodiky přijímány jako základní činnosti, ale fakultativní…

Úkoly:
1. Zaslání přihlášky zájemci o členství, NZDM KANAN Bohumín, zařazení do databáze členů
Termín: do 1 týdne od data setkání, 13. 9. 2012
Zodpovědná osoba: koordinátorka

2. Vytvořit webové stránky PS NZDM a STRRET MSK - sekce NZDM a STREET, tam by měl být seznam členů s aktuálními kontakty, zápisy, případně jiné, dle návrhu členů PS. Společné by pak měli být zprávy o činnosti, kontakty na podskupiny, jména KO a zástupců, základní listina, poslání, cíle, propagační materiály, historie, případně jiné, dle návrhu členů PS.
Termín: do 31. 10. 2012, finální verze
Zodpovědná osoba: Marie, klub Kamarád Kopřivnice - webmaster, součinnost KO a zástupci KO - informace k jednotlivým sekcím.

3. Vytvořit zprávu o činnosti PS NZDM a STREET MSK za rok 2011/2012
Termín: do 15. 12. 2012
Zodpovědná osoba: koordinátoři a zástupci KO NZDM a STREET skupin

4. Vytvořit a zaslat finální návrh znění základní listiny PS NZDM a STREET MSK
Termín: do 15. 10. 2012
Zodpovědná osoba: koordinátorka PS NZDM, součinnost V. Bukovská, KO PS STREET - zajištění právní konzultace

5. Zjistit u vedení, jak by se tvářili na členské příspěvky v hodnotě 100, - Kč/rok/člen
Termín: do 1. 11. 2012
Zodpovědné osoby: VŠICHNI ČLENOVÉ

6. Přinést řádně vyplněnou přihlášku
Termín plnění: 1. 11. 2012 - na příští setkání PS
Zodpovědné osoby: Zástupci NZDM KANAAN Bohumín
Téma příštího setkání:
  • Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby - PROCES HODNOCENÍ
  • Plánování služby
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama