Květen 2012

Zápis z PS dne 12.4.2012

7. května 2012 v 19:12 | Iveta Kuczerová |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny v NZDM POHODA Karviná
ze dne 12. 4. 2012
Pracovní skupiny se účastnilo celkem 12 zařízení - viz prezenční listina
Program:
1. Směřování pracovní skupiny - plán fungování na rok 2012
2. Výstupy z ankety "Jak fungují PS NZDM v ostatních krajích" (porovnání s fungováním naší skupiny, možnost inspirace…)
3. Projednání pochybení KO v souvislosti s poskytnutím informací pracovní skupině (email ze dne 29. 2. 2012)
4. Sdílení aktuální situace v jednotlivých NZDM


1. Směřování pracovní skupiny - plán fungování na rok 2012

Členové pracovní skupiny dnes společně vymezili tyto CÍLE, OČEKÁVÁNÍ a VIZE:
· Sdílení se (vzájemná podpora, možnost si zanadávat, vykecat se)
· PR NZDM směrem k veřejnosti
· Reakce "na" a řešení aktuálních témat (problém, který vznikl v rámci PP)
· Vzdělávání se v rámci skupiny (např. "Jak legálně stávkovat")
· Spolupráce mezi kluby (stáže, akce s klienty) " vytvořit nabídku stáží
· Konference nebo vícedenní setkání NZDM

Více jsme se zaměřili na bod týkající se aktuálních témat a problémů, které vznikají hlavně z praxe v přímé práci s klienty. Od příští pracovní skupiny se bude vždy probírat jedno téma. Skupina navrhla tato témata:
  • SPOD
  • PR NZDM směrem k veřejnosti
  • Etická dilemata
  • Individuální plánování v praxi (nalezení skutečné zakázky)
  • PePa (zapisování výkonů, přínos a využití v praxi)
  • Sebepoškozování v rámci PP

Po hlasování všech zúčastněných jsme se shodli, že na příštích dvou setkáních budeme probírat:
  1. 9. 5. 2012 Oáza Karviná - "Individuální plánování"
  2. 7. 6. 2012 Kamarád Kopřivnice - "PePa"

2. Výstupy z ankety "Jak fungují PS NZDM v ostatních krajích" (porovnání s fungováním naší skupiny, možnost inspirace…)
Četnost setkávání skupin: Je různá - 1x za měsíc až 1x za půl roku. Délka trvání také 3-4 hodiny, celý den, jezdí i na vícedenní pracovní setkání.
Většina pracovních skupin má své vlastní stanovy, které jsou vyvěšeny na vlastním webu. Role se spíše střídají (zapisovatel, koordinátor, facilitátor) nebo mají jednoroční volební období. Někde jsou dokonce pořád stejné. Setkání probíhají obvykle pokaždé v jiném zařízení. Klientská práce zabírá 20 - 80 % časové dotace. Na setkání jezdí většinou vedoucí pracovníci. Kapacita setkání se také liší, někde mohou jezdit maximálně 2 lidé za zařízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že každé zařízení je v jiném stádiu vývoje, značně se tak liší cíle a očekávání od pracovní skupiny:
- sdílení zkušeností
- sdílení informací
- řešení problémových témat
- sjednocení a udržení NZDM
- jasné výstupy z jednotlivých setkání
- vzdělávání na klíč
- lobbing za NZDM
- přehlednost, co se děje v oboru
- pracovní skupina jako partner pro jiné instituce
- recenze vzdělávání
Sdílení zkušeností s pracovníky z jiných zařízení, ať už při volné diskusi nebo při probírání nějakého tématu, dává pracovníkům hodně.
Jako možný přínos vidí, když si někdo (nějaká služba) připraví nějaké téma, prezentaci určité problematiky, metody práce a pak se o tom diskutuje.
Uspořádali také konferenci, přičemž ji všichni pracovníci hodnotí pozitivně.
Dobře hodnotí také možnost zastupování služby skupinou, např. při jednání s krajem apod.
I když to asi nemá nějak velký dopad, pořád je to lepší se připomínat, ozývat než nedělat nic.


3. Projednání pochybení KO v souvislosti s poskytnutím informací pracovní skupině (email ze dne 29 .2. 2012)
Dne 28. 2. 2012 poslala Market informace z pracovní schůzky s Jindrou Exnerem.

Text tohoto emailu:
"Vážení kolegové,
přeposílám info a připojuji pár informací z pracovní schůzky s Jindrou Exnerem (předseda správní rady ČAS), která proběhla 24. 2. 2012. Jindra tento den jednal na MSK s Danielem Rychlíkem ohledně situace NZDM v MSK
doporučení:
přihlásit se do dotačního řízení MSK, viz níže výzvy - pečlivě pročtěte kriteria
MSK chce podporovat NZDM, rozhodně bude potřeba zajistit si spolupráci z městem - město musí deklarovat, že NZDM ve městě chce a určitě je důležité, aby se na provozu NZDM podílelo i finančně,(MSK si prozatím nestanovuje výši podpory) NZDM by mělo být součástí KPSS a výhodou zcela určitě bude, pokud se objeví i ve strategických dokumentech plánu prevence kriminality. (povinnost obcí s rozšířenou působností tuto strategii tvořit ). Dle mého názoru (opírám se o informace od paní Bolečkoé z SPOD MSK, konference 2011) bude rovněž pro NZDM výhoda, pokud budou mít pověření SPOD a budou se opírat i o spolupráci s SPOD ve městě. Takže velmi doporučuji aktivně začít se zástupci měst a zástupci sociálních odborů ve vašem městě vyjednávat podporu vašich služeb, začít pracovat na PR - používejte konkrétní čísla, příběhy klientů atd., aby se o Vás vědělo - naučte se říkat, proč je vaše služba důležitá!
pan Rychlík v tuto chvíli ví, o čem je ČAS a obecně podporuje oborové asociace, je uvědoměn o tom, že ČAS zaručuje kvalitu služeb členských zařízení, ví o procesu vstupu do ČAS a podmínkách členství, ČAS bude psát podporující dopis na konkrétní členská zařízení - doporučuji zvážit členství v ČAS pro zatím nečlenská zařízení.
Dále doporučuji napsat na MPSV ve spolupráci s městem Podnět k přehodnocení rozhodnutí dotační komise - dle mých informací by mělo proběhnout II. kolo dotačního řízení, je to určitá možnost na navýšení dotací. Rozhodně je dobré mít vytvořený střízlivý rozpočet do 1.000 000,- Kč. (není možné počítat s finančními prostředky v takovém rozsahu, v jakém byly v IP MSK). Pokud někdo nebude vědět, jak podnět napsat, ať se mi ozve na tel 775 096 714, poradím...
Toť vše, přeji hodně zdaru a sil a hlavně úspěch při vyřizování žádostí o dotace
S přáním pokud možno pěkných dnů Markéta a Adam"
Hned na to dne 29. 2. 2012 poslala Market upozornění, že informace, které poslala dne 28. 2. 2012, jsou nepřesné a poprosila nás, abychom tyto informace nešířili dál.
Dále nám sdělila:
"Oficiální vyjádření pošle ČAS. Důvod je takový, že informace nebyly autorizovány MSK a ČAS velmi stojí o uklidnění již tak napjatých vztahů, které panují, a proto to chceme udělat oficiálně a korektně. Proto vás prosím o nešíření informací, které jsem v eufórii vypustila do světa.
Díky za pochopení!
S pozdravem
Markéta"
· Market nás na dnešním setkání všechny poprosila o vyjádření k této situaci. Šlo také o vyjádření toho, zda nadále chceme, aby byla vedoucí pracovní skupiny i přes její velké pochybení vzniklé tím, že předčasně šířila informace, které neměla.
· Všichni se vyjádřili kladně a trvají na tom, aby Market - i přes výše uvedené pochybení - ve své funkci zůstala.
· Navíc velice kladně ohodnotili její práci a ocenili všechno to, co už Market pro pracovní skupinu udělala.
· Někteří členové jí poděkovali za to, jakým způsobem setkávání i pracovní skupinu vede a koordinuje.
4. Sdílení aktuální situace v jednotlivých NZDM

Konec pracovní skupiny byl věnován sdílení aktuální situace jednotlivých klubů:
- v některých NZDM došlo ke zkrácení úvazku, ba i propouštění zaměstnanců a tím pádem i ke změně provozní doby
- některé služby mají otevřeno např. 4 x týdně, 3x týdně apod.
- některé služby byly zrušeny (Streetwork Havířov)
- některé služby byly nuceny hodně omezit (Bunkr)
- další kluby stojí před otázkou "Co dál?" - pokud se jim nepodaří zajistit další finanční zdroje, uvažují o tom, že budou také muset hodně omezovat, v nejhorším případě může dojít až ke zrušení některých klubů.
NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ?
* 9. 5. 2012 od 9:30 hodin - OÁZA Karviná
hlavní téma: INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
* 7. 6. 2012 od 9:30 hodin - KAMARÁD Kopřivnice

Zápis z PS dne 16.2.2012

7. května 2012 v 19:12 | Mirek Hodeček |  Zápisy z PS
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NZDM, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Místo setkání: Charitní středisko M. Magone,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, V. Košaře 12a, 700 30 Ostrava - Dubina
16. 2. 2012
Přítomné střediska:
Nezbeda (Frýdek-Místek) přibližně 60% požadovaných dotací
Kometa (Č. Těšín) - snížení úvazku o 1 pracovníka
Pohoda (Havířov) - požadované dotace dostali, ale spojení s Onlinem do 1 budovy
On-line (Havířov) - možné snižování prac. stavů
Kryt (Frenštát) - dotace jsou, propouštění nebude
Magone - dotace 660 000,-
Bunkr (Třinec) + Jablunkov a Bohumín - propuštění 9 lidí z 15, zbývající prac. snižování úvazku
Kamarád (Kopřivnice) - dotace 300 000,-
Open House (Bruntál) - dotace 400 000,- , propuštění 4 pracovníků
Trinity (Havířov) - propuštění 4 pracovníků
NZDM Havířov (Armáda spásy) - 2 lidé ohroženi propuštěním
Pavučina (Ostrava) - dotace 220 000,-.
Možnosti řešení krizové situace (v rámci pracovní skupiny):
- pokračující vzájemné informování a učení se členů skupiny
- společné oslovování fin. dárců
- kontaktovat osoby se zkušenostmi s vícezdrojovým financováním
- větší mediální propagace klubů
- protestní akce (Bunkr, Třinec - 27. 2. - 2. 3. 2012, možnost připojit se)
- písemné vyjádření nesouhlasu
- vyžadovat koncepci
- spolupráce s dalšími region. Pracovními skupinami
- umět prodat své know-how
6. 3. - 8. 3. - seminář NZDM, Šternberk, pozvánka bude členům přeposlána
12. 4. 2012, 9:30 - další setkání pracovní skupiny, Diakonie, (téma - budoucí vize
skupiny).

Zápis z PS dne 15.11.2011

7. května 2012 v 19:03 | Kristýna Malíková |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání pracovní skupiny NZDM MSK 15. 11. 2011, NZDM Futra, Orlová

1.) Setkání PS probíhalo veřejně, byli pozváni zástupci Moravskoslezského kraje, ale ti se z účasti omluvili. Hosty byli zástupci z města Orlové a to konkrétně Jiřina Lízalová (Odbor sociální a zdravotní), David Pěntka (protidrogový koordinátor, prevence kriminality), Kateřina Gagolová (vedoucí OSPOD), Radislav Mojžíšek (místostarosta).
2.) Dopis od pana hejtmana Recmana - odpověď na náš otevřený dopis
Pan Hejtman ve svém dopise shrnul současnou situaci a nenabídl další možné cesty řešení, apeluje v něm, na to, že kraj dělá, co může. Ovšem v dopise píše, že o nastávající krizové situaci věděli již v únoru tohoto roku. Kraj dle jeho slov usiluje o stabilitu služeb sociální prevence, ale bohužel nemá přístup ke zdrojům financí a k realizaci návazného projektu. Pan Recman tuto situaci řešil i s ministrem práce a sociálních věcí, na kraji začala jednání se zástupci měst a s poskytovateli ohrožených sociálních služeb, kteří si podali žádost o dotaci z MPSV. "Kraj si vzal za cíl zajistit síť sociálních služeb a spolupracovat s poskytovateli a zástupci měst na úrovni partnerských vztahů."
3.) Diskuze PS k dopisu a k jednáním:
- PS by měla apelovat na MPSV, poskytovatelé na město, zveřejnit dopis na svých webovkách, spojit se, vyvíjet neustále tlak
- Co se dá dále dělat v této záležitosti? Adam: návrh spojit se s ČAS a naučit se komunikovat s MPSV
- Problémy:
ñ celá organizace a plánování sociálních služeb postrádá koncepčnost, každý přehazuje odpovědnost na druhé (město na kraj, kraj na město, na MPSV a obráceně)
ñ z formulářů v OK systému (dotace i výkaz) vychází jen nicneříkající ukazatele, neukazují, zda je služba opravdu kvalitní a zda-li má být finančně podpořena
ñ projektové výzvy neodpovídají reálným potřebám
ñ výpadek financí pro nově rozjeté služby
ñ mezera v projektech - nemožnost získat dotace na mzdové náklady - plýtvání peněz na vybavení + nedostatek peněz na lidské zdroje, přičemž 80% z nákladů služby činí mzdové náklady, vzdělávání pracovníků
ñ hlavní motto: "My vás tu chceme, ale peníze nedáme."
ñ hodně lidí nemá ponětí o sociální prevenci
- Co budeme dělat?
ñ Rozšířit povědomí o organizaci, o sociální prevenci, zapojovat se do více aktivit ve městě, monitoring, síťování, spojit se s dalšími službami, změnit obraz služeb sociální prevence (Markéta: "Musíme se umět prosazovat, lobovat, říkat městu, co umíme, v čem jsme dobří, musíme být konkrétní, informovat je o naší práci v číslech, vysvětlit vztahy, vazby." X Standa: "Kde na to najít čas? Od zajišťování služeb je zde město."). Spojit se s nadací, celebritou, s organizacemi v ústeckém a zlínském kraji, ať je nás více - celkově být aktivní ve fundraisingu.
ñ Zaměřit se na to, že budou v budoucnu podporovány hlavně organizace, které mají pověření sociálně právní ochrany dítěte.
ñ Dát ČASu konkrétnější podnět, aby za nás mohla lobovat.
ñ Možná spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
4.) Pohled kraje na náš otevřený dopis - Vít Macháček
Obsah dopisu jsme měli zkonzultovat s panem Recmanem, dopis byl hodně konfrontační, podle nich měl být diplomatičtější, ale my jsme to tak chtěli. Dopis nejspíše částečně vyvolal individuální jednání s poskytovateli a městy.
5.) Závěr k této situaci: Co se s tím dá ještě dělat? NIC
Dopis pana Recmana naskenovat a rozposlat mezi členy PS, před zveřejněním dopisu na webu organizací a ČASu se zeptat pana Recmana. Získat jeho souhlas se zveřejněním a dotázat se jej na další spolupráci.
6.) Vyjádření k aktivitě členů PS, k situaci ve společnosti - neaktivní členové, nedostačující komunikace a podpora iniciativy. Otázka, jak to konkrétně podpořit. Je to vůbec náš úkol řešit financování? Nejsme tu pro něco jiného, pro práci s lidmi? Zakázky by mělo zadávat město... Celkově chybí občanská zodpovědnost, měl/a bych se zajímat o to, co se děje kolem.
7.) Rozloučení se s koncem roku - předvánoční setkání
čtvrtek 15.12.2011 v 9:30, středisko Magone Ostrava - Dubina, pohoštění 50Kč/osoba
8.) Koncept fungování PS v dalším roce, cíle, náplň
- pokračovat ve společném vzdělávání, hledání cest financování, jednou za rok zařadit do programu rozdělenou schůzku - setkání sociálních pracovníků, vedoucích, kontakťáků zvlášť,
- kurzy ČAS - najít prostory v dostupnějších městech Ova, Anketa: Jaká témata vzdělávacích kurzů?
9.) Členství v ČAS
- více organizací z PS by se mělo zapojit do členství v ČAS, zvyšuje prestiž, zaručuje kvalitu:)
- PS podpoří žádající organizace o členství v ČAS
10.) Hlasování o vstupu NZDM Futra do PS NZDM MSK
- 16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
11.) Výzkum Nízkoprahy pod lupou
- zajistí profil služby, informace pro donátory, pouze pro členy a žadatele o členství ČAS, anonymní a celorepublikové srovnání
12.) Konference MSK o končícím IP
- 29.11.2011 Ostrava - Vize fungování služeb sociální prevence v MSK
13.) Info z organizací
- Adam: "Chybějící pracovníky chceme nahradit dobrovolníky z EU."

MARKÉTA ÚKOLY:

- napsat panu Recmanovi, požádat ho o svolení zveřejnit jeho dopis
- zavolat Martině Zikmundové
- komunikace s panem Rackem
- udělat pozvánku a návratku na Předvánoční setkání PS
- Anketa vzdělávacích témat
- Polar - reportáž s panem Olejníčkem, medailonek o NZDM a krátké vyjádření k iniciativě, otevřenému dopisu atd.

Zápis z mimořádné PS dne 27.9.2011

7. května 2012 v 18:57 | Martina Češlová |  Zápisy z PS
27.9.2011, Diecézní charita ostravsko-opavská, Středisko Vesnička soužití
Mimořádná schůzka PS MSK NZDM

Účast: viz. prezenční listina
1. Oficiální přivítání předsedkyní Markétou Brziaková na mimořádné schůzce k financování sociálních služeb.
2. Poděkování za občerstvení a poskytnuté prostory v DCHOO, Středisku Vesnička soužití.
3. Opětovné představení předsedkyně M. Brziakové a zástupce A. Podstavky pro ty pracovníky, kteří ještě na pracovní skupině nebyli.
4. Nejprve jsme si sdělili informace, které doposud máme o financování sociálních služeb.
5. Informace od ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské L. Curyla, který se včera účastnil schůzky s náměstkem hejtmana S. Recmanem.
6. Naplánovat jednotlivé kroky, které bychom měli zvolit, jak budeme postupovat dál.
7. Diskuze o tom, co víme o financování sociálních služeb: J. Hořínek - co jsem poslal v emailu, uvidíme, jak se k tomu postaví MPSV. IP má končit a v systému končí 500.000.000,- Kč. Nepodpořili by se služby, které byly v IP nebo by se ubralo od všech organizací. Pokud sníží 10%-20% tak by většina zanikla. Podpora stávajících služeb a ne rozvojových (zbytné služby prevence). Podpora nezbytných služeb. MPSV má dát do konce října závěrečné stanovisko, poté je možné, že budou nátlakové akce. Jiří byl trošku skeptický k tomu, že se s námi bude někdo bavit, protože tam nemáme dostatek vlivných kontaktů. V ostatních krajích IP bude trvat ještě rok. Paní Marková říkala, že z 99% se peníze na ty služby nenajdou. R. Páca (Charita F-M) - minulý týden byla porada ředitelů v rámci DCHOO. Ředitel DCHOO má přesné informace. V rámci MPSV se snaží najít nějaké prostředky. Když nenajdou finance, tak se bude zvažovat, že některé služby nebudou podpořeny. Budou do toho moci mluvit i město. Které služby si myslí, že bude nezbytné financovat nebo ne. Informace o tom, že MPSV či kraj vezmou pobytovým službám také nějaké finance. R. Turoňová - informací je dost, ale R. neví, kdo jednal s jakými městy. Některé města nic neřeší, některá města vyšilují. Některé organizace také nic něřeší a některé hodně. Která města budou za své služby bojovat? Poskytovatele žádejte si na MPSV, MPSV říká, že nedá více. Kraj tlačí na města. I kdyby město dalo dvojnásobek, tak je to malá částka, která nedokáže zajistit plynulý chod služby. Financování před IP - bylo slabé, ale služby mohly žádat o peníze z kraje. Peníze na MPSV nejsou a nebudou. Pokud kraj nehodí nějaký balík, tak to bude problém. Kraj dává absolutně ruce pryč. Adam P. všichni, kteří si požádají z KÚ, tak většina jich dostane. Dotační řízení vypsaná krajem. Pí. Záchová doporučila, že si můžeme zažádat. Kraj městům poslal seznam aktivit, které chtějí, chce město podpořit. Byli tam kolonky a město tam mohlo doplnit. J. Hořínek - financování domovů, budou dávat vše na pobytovky. Převody sociálních služeb pod města. Kompenzace, ať si to města vezmou. Markéta podpořit terénní služby, je to levnější než podpora pobytových služeb. Diskuze o D. Rychlíkovi - vedoucí sociálního odboru - je to někdo, kdo by měl mít k nám nejblíže. Informace jsou z MPSV nejprve ke kraji. Krajské dotační řízení - termín je dnes nebo zítra. Znění oblasti - podpora prevence. Je tady někdo, kdo může zavolat na sociální odbor a zjistit informace? F-M chtěli informaci již dávno. Pro někoho je to nová informace. Minulý týden někteří psali na sociálku. Pokud se chceme jako pracovní skupina vyjádřit, tak máme jedinečnou šanci poslat dopis.
Z: Frenštát p. Radhoštěm zavolá na sociální odbor.
Telefonát s ředitelem DCHOO L. Curylem. Musíme se zeptat na začátku, zda by mu nevadilo, že informace budou slyšet všichni pracovníci. Aktuální informace sod ředitele DCHOO. Včera proběhla schůzka mezi poskytovateli (srpen - Rychlík, září - Recman) DCHOO, Slezská diakonie, APSS, Armáda spásy, ČCE, D. Najvert - výpadek financí pro všechny poskytovatele. Ostatní služby jsou těsně nad vodou. Nejde to udělat tak, že by se někomu ubralo. Schůzka byla dlouhá. Asociace krajů to řeší. MPSV s nimi moc nekomunikuje. O této problematice ví a snaží se to řešit. 6 a půl miliardy. Ale i tak budou peníze chybět. Poté se rozjede následný IP. Náměstek nemá páky, bude lobovat na poslance. Vnitřní rezerva kraje. Návrh - půjčky, které dává svým vlastním příspěvkovým organizacím. Přislíbil, že se o tom bude jednat dál. Vrátí se to do rozpočtu kraje. Domluvili se, že proběhne schůzka s panem hejtmanem. Z krajského rozpočtu je to doplní. Trojkové obce, zda budou participovat na financování sociálních služeb. V tomto duchu ve stručnosti. Všichni poskytovatelé, z kraje roku se uvažuje o protestních akcích. Máte nějaké doporučení. Upozornit na to, že peníze 250.000.000 chybí. Kraj se k tomu musí postavit čelem, týká se to třech krajů. Doporučení by mělo vzejít. Nesmí to jít na úkor ostatních služeb. Záleží na poskytovateli, které služby omezí. Upozornit na to, že IP má monitorovací období. Kraj nesplní monitorovací období - udržitelnost. Zavolat později, a doplňují otázky.
Markéta byla 19.9. jednat s Martinou Z. na ČASe. Proběhla jednání v krajích, kterých se to týká. Otevřený dopis (výzvu) na MPSV. Napsat jí údaje, kolikali organizací se to týká (kolik financí a kolik pracovníků bude muset být propuštěno). ČAS u jednání s náměstkem nebyl. Co za tím může být? Přelom října a listopadu - má proběhnout konference - otevřená diskuze ze zástupci MPSV. Kraj bude spoléhat, že se IP od července rozjedou. Do konce roku musí být jasné, zda je otevřená výzva. MPSV musí vyhlásit výzvu, pak se čeká 3 měsíce, kraj napíše projekt. Výsledky MPSV jsou na konci roku. IP budou vypsána na etnické menšiny (Romské etnikum). Je to rozdělené na města. Financí pro organizace v sociálně vyloučených lokalitách je hodně, ale je těžké se k nim dostat.
Jak to s IP bude nebo nebude? Od kdy? Počítalo se s tím, že bude vyhlášena výzva 3.1, ale nebyla vyhlášena. Bude vyhlášená 3.2, služby, které počítaly, že budou v 3.1, tak do toho nešly. Proč ji nevyhlásily? Kdyby se říkalo, že se budou utlumovat služby, tak s tím mohly organizace počítat.
Mohly bychom vymýšlet strategii, co s tím budeme dělat. Návrhy:
· budeme na to sami jako pracovní skupina nebo se spojíme s ostatními poskytovateli služeb? Poslat dopis také na ČAS. ČAS má na MPSV více prošlapanou cestu.
· 1. !!! Kraj má svůj závazek vyplývající s IPK udržet stávající úroveň služeb.
· 2. Statistika - Vytvořit tabulku - co musí být ve statistikách?
Všechno v roce 2010 - terén zvlášť i ambulantní služby (celkové rozpočty - kolik % našeho celkového rozpočtu tvoří IP (veškeré provozní náklady služby) - za jaké období? (rok 2010), kolik % rozpočtu jednotlivých organizací, personální náklady - počet osob (zaměstnanci na HPP) (mělo by to být o lidech), počet klientů, se kterými ta služba pracuje (ohroženi jsou všichni klienti), kolik služeb je reálně ohrožených. Použít informace z OK systému. Byly investovány velké finanční částky do realizace služeb (vybavení).
· 3. K čemu vyzýváme? Jsme znepokojeni, a jak to kraj hodlá řešit? Vyzvat jej k odpovědnosti, ale ve spolupráci s námi. Co je kraj ochoten udělat? Není nám to jedno a chceme tuto situaci řešit. Chceme službu poskytovat dále.
· Co je ve smlouvě s MSK?
· Termín sdělení statistik: do pondělí 3.10.2011.
· Statistika - jedno velké číslo za celou skupinu. V příloze bude podrobný rozpis jednotlivých organizací. Minimální krizové plány (za jakých podmínek a z jaké částky bychom byli schopni udržet služby)
· Kdo má zkušenosti s psaním otevřených dopisů? Kdo by se do toho mohl zapojit?
· Odeslání dopisu musí být koncem příštího týdne.
· Do kdy očekáváme jejich vyjádření?
· z otevřeného dopisu můžeme udělat tiskovou zprávu - problém má kraj a média by za tím měla přijít a ptát se, jak by to mohli řešit. Reálná hrozba - Šluknovsko. J. Hořínek má kontakt na Media Fax a dále se můžeme obrátit na D. Krauta.
· komu chceme poslat dopis - budeme se soustředit na kraj, kraj má nejvíce reálnou naději, aby se tím zabýval, KÚ, MPSV (Drábek, Hanuš (zastupující za Žárského), města (plošné oslovení), aby i jiná města věděla, že řešíme plošně nějaký problém, organizační struktura - hejtman (Palas), náměstek pro sociální služby (Recman), vedoucí odboru (Rychlík), zastupitele MSK, SMO, nebo vyzveme co nejvíce lidí, které chceme oslovit (aby co nejširší okolí lidé vědělo, že jej dostal), v otevřeném dopisu může být výzva
· zanést dopis osobně, má silnější váhu (komu budeme osobně předávat dopisy), k Rychlíkovi a Recmanovi se dostaneme. Pokud se žádá o schůzku, tak musí poslat oficiální vyjádření. Lobování za skupinu. Jaké je poselství, když to budeme dávat na vědomí městu?
· sdělit tuto informaci mediím
· nebyla by větší síla spolupracovat s organizacemi s dalšími kraji, které jsou ve stejné situaci jako my (záleží, komu chceme psát),
· neměli bychom na to čekat
· města se měly do konce září vyjádřit, zda budou s krajem spolupracovat nebo ne
· jak to probíhá, když člověk posílá otevřený dopis? má nějaký protokol
· napsat dopis ve znění, jak on to doporučoval (výpadek financí), kolik se to týká lidí a klientů, musí to být o konkrétních číslech. Zvedne se nezaměstnanost. Ve výkazech z IP je všechno. Nekoncepčnost (otevírají se další kursy na pracovníky v sociálních službách - rekvalifikace). Není to jenom o ÚP. Je to systémová chyba.
· oficiálně odhlasovat, že se to pošle za pracovní skupinu
· veřejné zasedání MSK, bude to rychlé a rozdat všem zastupitelům dopis. Jak to je? Z: M. Češlová, kdy se můžeme sejít, do konce týdne. Zastupitelstvo bude dnes nebo ve čtvrtek. Zjištěno a informace předány. 14.12. je další termín zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo minulou středu. Pokud je to k programu, tak může veřejnost klást otázky. Pro veřejnost je to v bodu různé, zastupitelé musí hlasovat, zda dají veřejnosti slovo.
· které další kroky poskytneme ještě kromě otevřeného dopisu.
· pozvat další organizace k jednání
Zda jsme usnášení schopní nebo ne. Podle počtu účastníků v prezenční listině jsme usnášeníschopní. Hlasování. Jednomyslněně jsme si odsouhlasili, že se napíše otevřený dopis.
Vytvoření emailového adresáře členů skupiny.
Oslovení velkých firem, které by mohly podporovat sociální služby.