Květen 2008

Klub Kryt [Frenštát pod Radhoštěm]

30. května 2008 v 10:21 | J.O. |  Kontakty
Klub Kryt [Frenštát pod Radhoštěm]
Adresa zařízení:nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm
Telefon:556 833 184
E-mail:kryt@mufrenstat.cz
www stránky:
Zřizovatel:Středisko sociálních služeb, Frenštát pod Radhoštěm
Vedoucí:Květa Kyselá
- telefon:
- e-mail:kryt@mufrenstat.cz

Zápis z PS 27.5.2008

29. května 2008 v 11:49 | Modrá Kočka |  Zápisy z PS

Zápis ze setkání dne 27. května 2008

Zápis z pracovní skupiny NZDM - Klub Modrá kočka, Opava
1. Úvod, přivítání, představení nových členů skupiny, plán dnešního setkání
2. Zhodnocení kurzu Motivační rozhovory
3. Změny ve financování NZDM s cílovou skupinou 15 - 26 let
4. Místní a časová dostupnost služby
5. Informovanost o službě
6. Prostředí a podmínky poskytování služeb
7. Nouzové a havarijní situace
8. Domluva příštího setkání a dalších témat
Motivační rozhovory(Basic)
  • až na zimu v prostorách byla většina účastníků spokojena
Změny ve financování NZDM s cílovou skupinou 15 - 26 let
· od roku 2009 - jiný způsob financování z MPSV
· použití evropských financí
· Jitka Marková - posílala zařízením dotazník týkající se kapacity služeb
· financování formou výběrového řízení místo dotačního řízení
· KÚ MSK si podá žádost, ve které budou zahrnuty všechny služby z kraje - Individuální projekt kraje
· služby se budou nakupovat výběrovým řízením na dodavatele na celý region, vyhrát může jen jeden - hlavní kritériem je cena služby
· projekt na 3 roky
· výběrové řízení se uskuteční na podzim
· na tuto změnu je možné se připravit
· problém nastává u smíšené cílové skupiny např. 12 - 20 let - zatím nespecifikováno
· odkaz na více informací je uveden v dotaznících zjišťujících kapacitu služby
Místní a časová dostupnost
· kde se služba nachází a jak je časově dostupná
· kluby mají různé otevírací doby dle potřeby a možností cílové skupiny - většinou v odpoledních a podvečerních hodinách
· prázdniny - změněná otevírací doba - je dobré to uvést v registraci (důvod: např. personální možnosti a přizpůsobení se klientům)
· deník zavíracích dnů - uvádět, kdy měla organizace zavřeno - doporučuje se max. 6 dní v roce (viz. metodiky ČASu)
· svátky (Vánoce, Velikonoční pondělí apod.) - většinou mají kluby zavřeno - jako důvod uvádí předcházení závislosti klientů na klubu, podpora jejich pobytu v přirozeném prostředí, v rodině
· obvykle kluby neotevírají ani o víkendech a na Silvestra
· je dobré mít definovanou otevírací dobu, kterou zveřejňujeme a příliš často ji neměníme
· dle doporučení ČASu bychom měli mít otevřeno nejméně 3 dny v týdnu
· dotazníky na časovou dostupnost - jsou klienti spokojeni?
· klienty bychom měli předem informovat o změnách v provozní době
· příplatky za svátky - mělo by být upraveno ve smlouvě
· důležité je stanovit si kapacitu zařízení na jednoho pracovníka (obvykle 10 - 15 dětí najednou v jeden okamžik)
Informovanost o službě
· o čem, jak, kde a koho bychom měli informovat?
· zveřejňujeme veřejný závazek, nabídku, provozní dobu
· využíváme: letáky, web, tisk, školy, restaurační zařízení apod.
· snažíme se, aby měl každý šanci službu najít
· důležité je zaměřit se na cílovou skupinu - srozumitelnost
· měli bychom mít zpracovaný soubor informací o službě pro veřejnost
· zveřejňované informace musí být sjednocené a aktualizované!
· je možné mít více forem letáčků, pro různé skupiny, které chceme oslovit
· zveřejňované informace - viz. standardy - nezapomenout odpovědného pracovníka
· jednou z možností, jak nezahltit letáček je uvést odkaz na webové stránky, kde je podrobně vypsáno vše důležité
· svou roli hraje i výroční zpráva - její obsah je přesně stanoven
Prostředí a podmínky
· dle cílové skupiny - je možné zapojit klienty do spoluvytváření prostor
· jeden z klubů má "parlament" - jednou za 2 týdny se sejde (volná účast) a řeší, co by se dalo a mělo v klubu změnit - výhodou jsou zpětné vazby od klientů
· otázka: Třídit či netřídit odpad?
Nouzové a havarijní situace
· nouzový východ
· je třeba vydefinovat možné situace, popsat jejich řešení a seznámit s tím všechny pracovníky
· havarijní situace - požár, vodní instalace, topení, elektrická energie, plyn …
· nouzová situace - konflikt, úraz, agresivní klient, klient v intoxikaci, klient v záchvatu, krádež …
· zařízení by o těchto situacích mělo vést dokumentaci
· 1x za rok je dobré pracovníky proškolit a jako doklad mít prezenční listinu
· poplachové směrnice, evakuační plán
· odpovědná osoba, která rozhoduje v případě situace a řídí zásah do doby příjezdu přivolané odborné pomoci
· úrazy - rozdělit do kategorií
o 1. pomoc - každý povinen dle zákona
o např. epileptický záchvat - odstranit nebezpečí, nestrkat nic do pusy, lepší je vždy volat záchranku
o záznam o úrazu - hlášení, co se stalo, souhlas s poskytnutím údajů, podpis klienta (u anonymních klientů je dobré mít i záznam svědka)
o je dobré znát postupy 1. pomoci
· krizová situace - agresivní klient
o po vyřešení situace je dobré provést její analýzu s celým týmem
o možné udělat intervenci s klientem
o důležité je zajistit bezpečnost ostatních klientů - poslat je pryč z místnosti
o stanovit v organizaci priority - pořadí toho, co ošetřujeme jako první
o klub je veřejným prostorem, do kterého může přijít policie, prohlédnout prostor, vykázat klienta
· doporučení na konec: krizové situace často rozebírejte, analyzujte, obměňujte a doplňujte materiály
Příští setkání:
Úkoly:
· vyjádřit se mailem k nabídce kurzu krizové intervence na klíč
· předkládat témata pro setkávání po letních prázdninách
Termín dalšího setkání pracovní skupiny: v úterý 19. srpna 2008
Místo: OÁZA Karviná v 9:00 hod.
Zpracovala: Jana Chmelařová - Klub Modrá kočka, Opava

Zápis ze setkání 10.4.2008

14. května 2008 v 13:46 | Kryt |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny NZDM - Klub Kryt, Frenštát p. R, 10. 4. 2008
1. Úvod, přivítání, představení nových členů skupiny + hostů z terénní práce (Renča)
2. Představení Klubu Kryt
3. Projekt Pevné prahy 2008
v Motivační rozhovory (Basic, Focus)
  • Dá se říci, že kurz motivačních rozhovorů je naplněn
  • Termíny byly stanoveny a rozeslány; podzimní termín bude upřesněn
  • Budou rozesílány přihlášky
  • Kurz bude probíhat na rodinné chatě v Žermanicích (plná penze), ubytování strava
lektorné je v ceně; cena kurzu je 1500Kč
  • Lektoři: Tomáš Nevrkla, Monika Vaňková
v Manažerské dovednosti
o Je potřeba ujasnit si požadavky, vybrat téma, témata nebudou navazovat, budou to samostatné semináře
o Navrhované termíny: 6. 6. 08 a 8. 7. 08
v Inventura NZDM a streetworkru - konference
o Informace o možných místech konání (hotely: Neptun, , Kam Malenovice, Avalanche, v Malenovicích je prý ještě jeden hotel bývalý Bezruč)
o Návrhy co by se na konferenci dalo dělat:
Volný čas: výšlapy, výlet, masáže, sauna, jízda na koních, filmy, grilování prasete
Semináře: měření kvality soc. služeb, dětská práva, programová nabídka klubu, hudební styly a kultura s nimi spojená, polský model streetu, řeč těla, klub ve městě, jak nás vidí město, relaxační techniky, psychologické dovednosti, arte a muzikoterapie, sociální pedagogika (např. Klíma), etika práce(Šiler nebo Schiller), padlo jméno paní Ševčíkové, pana Halíka (otázka zda by měl přednášet někdo z ČASU)
o Stanovený termín konference: 1. - 3. 10. 2008
o Cena: 700 Kč (předběžně)
4. Pracovní skupina
v Ceny seminářů projektů Pevné prahy se odvíjí od členství a nečlenství v pracovní skupině.
v Ujasnění, kdo je členem a kdo zatím členem není (oficiálně zatím členy pracovní skupiny nejsou: Klub Kamarád, Modrá kočka, Prostor, Armáda spásy, Klub Kryt).
v Nečlenové, kteří chtějí být členy nechť si členství vyřeší - důležité.
v Pracovní skupina funguje na určitých pravidlech; jejich připomenutí, a zároveň i výzva k zamyšlení, zda by neměly být přepracovány, doplněny (kupříkladu 2x neomluvená absence na skupině - ztráta členství; prezenční listiny - co by měla obsahovat aj.)
5. Standard č. 10
Hodnocení zaměstnanců
v Zkušenost zařízení s hodnocením (prošli inspekci s plným počtem bodů) pro zaměstnance mají vytvořen formulář s cíli, vzdělávacími aktivitami aj. (formulář je vyplněn vždy na začátku roku; zaměstnavatel i zaměstnanec ho mají u sebe), v lednu až březnu pak probíhá hodnocení. Při hodnocení se vedoucí vyjádří, co se splnilo, co částečně a co ne. K tomu má možnost se vyjádřit i pracovník. Součástí hodnocení je i písemný zápis "zhodnocení pracovníka" za uplynulý rok. Inspekce kontrolovala, zda má formulář jak pracovník tak organizace, zda se s pracovníkem hodnotí a jak se to děje.
v Diskuse: zda je nutné, aby si pracovník zakládal své plány a hodnocení. Pro zaměstnavatele je zdá se podstatné, aby měl podpis od zaměstnance, že s ním hodnotil a že mu hodnocení předal.
v Hodnocení tedy probíhá minimálně 1x ročně; v metodice je popsán způsob, jak se to děje (písemné hodnocení, ústní, finanční, kurzy, vzdělávání aj.)
Další vzdělávání pracovníků
v Opět zkušenost zařízení, kde kontrola proběhla. Mají vypracovány 2 formuláře - individuální a vzdělávací osobní plán (IVOP); plán osobní kariéry (POK) (je to nařízení Diakonie). Plánování se dělá 1x ročně tak jako hodnocení.
v Dále diskuse o tom jaká je praxe v jiných zařízeních. Otázka, co by se při hodnocení mělo řešit, aby se hodnocení nesuplovalo se supervizí, zda je hodnocením i finanční odměna nebo třeba pochvala, zda by měl být hodnocen i vedoucí pracovník svými podřízenými, zda při např. kárném pohovoru je dobré dělat zápis, doporučení, že je dobré mít při kárném pohovoru svědka, že je dobré mít zápisy a evidovat je, že je dobré se na hodnotící pohovor připravit aj.
v Obsah hodnocení (Renča - mj. inspirativní knížka Rozhovory s pracovníky): hodnocení přímé práce - úspěchy, neúspěchy s klienty, co pracovníka baví, s čím má problém; dění na pracovišti; spokojenost s vedením; hodnocení pracovních podmínek, náplně práce, dodržování BOZP
v Hodnocení by mohlo mít dvě části: rozvojovou - stanovení cílů aj
kontrolní
v Dále se diskuse odvíjela k systému finančního odměňování (osobní příplatky, odměny, odměny k významnému jubileu aj.). Zaměstnavatelé by měli mít vypracovaný systém odměňování, zaměstnanec by o něm měl být informován (rozmezí osobního hodnocení tak, aby se s ním dalo hýbat a aby mělo "hodnotící" a motivující charakter - tzn. aby bylo pružné. Možností je hodně).
v Diskuse byla plodnáJ Dále se hovořilo o vzdělávání. Zda má pracovník právo odmítnou vzdělávání, zda se podílí na financování kurzů a školení, zda má člověk, který studuje nárok na studijní volno, zda si platí vzdělávání sám aj.
v Věci ohledně dalšího vzdělávání by měly být písemně zpracovány.
Podpora nezávislého odborníka
v Kdo všechno je nezávislý odborník:
Supervizor, pracovní skupina NZDM, ČAS, dobrovolný audit, konzultant ke standardům, metodické vedení aj.
v Diskuse k supervizím - jejich častost, praxe je různá od 4 setkání ročně po setkání 1x za měsíc. Ministerstvo prý hovoří o časnosti nejlépe 6x ročně což je co 2 měsíce.
v Supervize trvá obvykle 1,5 - 3 hodiny. Pro supervize měsíční prý stačí 1, 5 hod. Supervize může být týmová, či individuální. Vždy záleží na tom, co tým potřebuje. Individuální supervizi by si měl mít možnost vyžádat jak pracovník tak vedoucí. Dále se hovořilo o týmové supervizi a o supervizi celé organizace (různých týmu v organizaci), o dobrovolnicích a supervizi, streetu a supervizi. V rozpočtu je potřeba počítat s náklady na supervizi!!! Dále o supervizoru , že by měl dělat zápisy, přeposílat k odsouhlasení, že je dobré 1x ročně dělat souhrn supervizí, kterými se prokazujeme navenek (kdy a jaká témata), že je dobré mít se supervizorem vydefinováno jak často může pracovník požadovat individuální supervizi aj.
Porady a výměna informací v zařízení
Porady:
v Provozní
v Metodické
v Klientské
v Do metodiky je dobré zaznamenat i jak probíhá běžná komunikace během práce(emailem, vzkazy, určené místo na vzkazy, aj.)
v Z porad je dobré mít zápisy, které jsou ukládány - slouží mj. ke kontrole, jako dobrá praxe se osvědčilo i podepisování zápisů všemi účastníky, je dobré je mít na místě přístupném k nahlédnutí všem kompetentním. Je dobré mít stanoveno jak často porady probíhají.
Dobrovolnictví
v Diskuse o tom, co vše musí mít dobrovolník v zařízení (dohodu, registrační kartu, pracovní náplň, popis toho, co a jak dělá, výpis z RT, mlčenlivost…, všechno jako běžný zaměstnanec).
v Mělo by být ošetřeno může li do kanceláří, zda má klíče, zda může nahlížet do Pepy, zda je součástí týmu hlouběji, či jen povrchově, jak zaručíme, že nám nevynáší informace aj.
Praktikanti
v Otázka, kdo může být praktikantem (zda bereme kohokoli, či jen člověka z oboru) a za jakých podmínek. Opět by nemělo chybět vymezení jeho kompetencí, BOZP, hodnocení pro zařízení i pro něj. Měla by být jasně daná očekávání jeho i zařízení.
6. Ostatní
v Informace o chystaném semináři ČASU Preventivní témata; seminář bude 7. 5. 2008 v Karviné; pro členy ČASU zdarma, ostatní 100Kč; možnost získaní materiálů, které jinde nenajdete; seminář je zaměřen na práci s tématicky zaměřenými komixy.
v Příští skupina by měla řešit standard 11 - 14 (připravená bude Markéta- Bruntál)
v Článek o pracovní skupině na streetwork - bylo by dobré napsat
v Článek o projektu Pevné prahy - připraví paní Szewczyková
v Metodické vedení klubu - ještě 4 kluby si mohou oslovit metodika - cena je 200 Kč i s cestou ( z projektu); k oslovení je Dan a Markéta; podrobnosti prokonzultovat s Renčou - faktura by šla na Bunkr a Bunkr by metodiky vyplatil.
v Info. o přejmenování zařízení. Nový název: Nízkoprahové zařízení Fontána.
v Na konferenci se bude slavitJ! 4 roky založení pracovní skupiny.
v Další termín pracovní skupiny: 27. 5. 08
v Místo: Opava, Modrá kočka; 9:00 hod.